Sitzung
Umwelt/002/2021
Gremium
Ausschuss für Umwelt, Mobilität, Klimaschutz und Wald
Raum
Kursaal, Kursaal
Datum
22.04.2021
Zeit
18:00-21:52 Uhr
Ö 1 
Ö 1.1 
Ö 1.2 
Ö 1.3 M/0053/2021
Ö 1.4 M/0056/2021
Ö 2
Anträge nach § 3 Abs. 1 der Geschäftsordnung
 
Ö 2.1 A/0014/2021
Ö 2.1.1 A/0012/2021
Ö 2.2 A/0008/2021/1
Ö 2.2.1 A/0023/2021
Ö 2.3 A/0016/2021
Ö 2.4 A/0015/2021
Ö 2.4.1 A/0024/2021
Ö 3
Schriftliche Anfragen nach § 17 Abs. 1 der Geschäftsordnung
 
Ö 4
Beschlussvorlagen
 
Ö 4.1 BV/0107/2021
Ö 4.2 BV/0108/2021
Ö 5
Mitteilungen
 
Ö 5.1 M/0052/2021
Ö 5.2 M/0054/2021
Ö 6